Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Eniac Theater- en Evenemententechniek, hierna te noemen Eniac, gevestigd aan

Jan Vermeerstraat 11
7574 VT Oldenzaal
Nederland,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Eniac Theater- en Evenemententechniek
Jan Vermeerstraat 11
7574 VT Oldenzaal
Nederland
+31618961056
info@eniaconline.nl
www.eniaconline.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Eniac verwerkt mogelijk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Eniac verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Ras
– Burgerservicenummer (BSN)
– Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Eniac verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Eniac verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Eniac neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eniac) tussen zit. Eniac gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Moneybird, voor het verwerken van de administratie en het versturen van offertes en facturen. Vanuit hier worden berichten gestuurd naar klanten en opdrachtgevers met offertes en facturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Eniac bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam > langer dan 24 maanden > Offertes en facturen blijven in administratie bewaard.
– Geslacht > langer dan 24 maanden > Opdrachtnemers blijven in onze administratie bewaard.
– Geboortedatum > langer dan 24 maanden > Opdrachtnemers blijven in onze administratie bewaard.
– Geboorteplaats > langer dan 24 maanden > Opdrachtnemers blijven in onze administratie bewaard.
– Adresgegevens > langer dan 24 maanden > Offertes en facturen blijven in administratie bewaard.
– Telefoonnummer > langer dan 24 maanden > Offertes en facturen blijven in administratie bewaard.
– E-mailadres > langer dan 24 maanden > Offertes en facturen blijven in administratie bewaard.
– Locatiegegevens > maximaal 24 uur > Locatiebepalen voor goederen of diensten.
– Bankrekeningnummer > langer dan 24 maanden > Offertes en facturen blijven in administratie bewaard.
– Ras > langer dan 24 maanden > Opdrachtnemers blijven in onze administratie bewaard.
– Burgerservicenummer (BSN) > langer dan 24 maanden > Opdrachtnemers blijven in onze administratie bewaard.
– Genetische gegevens > langer dan 24 maanden > Opdrachtnemers blijven in onze administratie bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Eniac verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Eniac blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Eniac deelt alleen gegevens als een opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert via ons met de betreffende opdrachtgever, in het belang van de communicatie tijdens de werkzaamheden. Ook deelt Eniac persoonsgegevens in het belang van de opdrachtnemer te uitbereiding van zijn netwerk en werkzaamheden, ook als deze werkzaamheden in de toekomst niet via Eniac zullen verlopen.

Medewerkers of stagiairs:
Eniac werkt regelmatig met (ingehuurde) medewerkers of stagiairs. Deze personen hebben geen toegang tot de persoonsgegevens. Uitsluitend ter bevordering van het uitvoeren van de werkzaamheden, worden persoonsgegevens met hun verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Eniac gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eniac en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eniaconline.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Eniac wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Eniac neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eniaconline.nl.

De privacyverklaring is hier als PDF te downloaden.